French Onion

Ingredients:

Preparation:

Plating:

Steve Trettel

| |